• تماس: 08632269870
  • ایمیل: info@m-almahdi.ir

درباره ما

درباره مؤسسه المهدی (عج) استان مرکزی


مؤسسه کاملا مردمی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی و عام المنفعه بوده و هیچ شخصی اعم از حقوقی و یا حقیقی در آن سهمی نداشته. این مدرسه با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است

مؤسسه کاملا مردمی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی و عام المنفعه بوده و هیچ شخصی اعم از حقوقی و یا حقیقی در آن سهمی نداشته. این مدرسه با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است

سخنان دانش آموزان ما