ابتدایی دخترانه اراک

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان : شهر اراک، خیابان شریعتی،رو به روی شورای حل اختلاف
نام مدیر : خانم طالبی
شماره تماس : ۳۴۱۲۰۴۳۹
دانش آموز ۳۴ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..