ابتدایی شهر مهاجران

تاریخ تأسیس : در حال تأسیس
مکان : شهر مهاجران
نام مدیر : –
دانش آموز – نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..