ابتدایی پسرانه اراک

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان : اراک، میدان دارایی،کوچه حاج رئیس
نام مدیر : آقای فتحی
شماره تماس : ۳۲۲۴۴۳۳۴
دانش آموز  ۷۱ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..