دوره اول متوسطه دخترانه خمین

تاریخ تأسیس ۱۳۹۸
مکان : شهرستان خمین
نام مدیر : –
دانش آموز – نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..