دوره اول متوسطه پسرانه اراک

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان اراک،خیابان شریعتی،میدان فرمانداری سابق روبه روی شورای حل اختلاف
نام مدیر : آقای ترابی
دانش آموز ۲۲۰ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..