دوره اول متوسطه پسرانه خمین

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان : شهرستان خمین
نام مدیر : آقای محمودی
دانش آموز ۱۲۷نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..