دوره اول متوسطه پسرانه ساوه

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان : شهرستان ساوه
نام مدیر : آقای محمودی
تلفن تماس: ۴۲۲۴۸۷۰۰
دانش آموز ۹۷ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..