دوره اول متوسطه پسرانه محلات

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان : شهرستان محلات
نام مدیر : آقای امینی
تلفن تماس : ۴۳۲۲۴۹۹۹-۴۳۲۵۵۳۳۶
دانش آموز ۱۱۲ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..